DESPRE COMPETITIA PALNURILOR DE AFACERI

Proiectul sprijina concret persoanele care privesc antreprenoriatul ca o alegere oportuna de dezvoltare a carierei profesionale, pe langa formarea de competente antreprenoriale si oferirea de servicii de consiliere/suport pentru dezvoltarea de noi afaceri fiind prevazuta si componenta de finantare.

Proiectul va sustine infiintarea de 40 de noi intreprinderi cu profil nonagricol in mediul urban. In acest sens, va fi organizata  o competititie in cadrul careia vor fi selectate 40 de planuri de afaceri care au cel mai mare potențial, inovativitate, dovedesc impact la nivelul pieței naționale/europene şi sunt sustenabile.

Cele mai competitive 40 de planuri de afaceri vor primi suport financiar in direcția dezvoltării acestora conform planului de afacere înscris în competiție, constând în 40 de subventii în valoare totală de 1.600.000 euro, fiecare dintre acestea fiind în valoare de 40.000 de euro. 

ELIGIBILITATEA CANDIDATURILOR (CONDITII DE ACCES)

Persoana care participa cu un plan de afaceri in cadrul Competitiei planurilor de afaceri va avea in vedere indeplinirea urmatoarelor conditii:

1 Sa aiba domiciliul sau resedinta in Regiunea de Vest (mediul urban sau rural in unul dintre judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis)
2 Sa detina un certificat privind dezvoltarea competentelor antreprenoriale obtinut in cadrul proiectului sau in afara proiectului
ATENTIE!  Doar maximum 10% din planurile de afaceri selectate vor putea sa apartina persoanelor care nu au participat la programul de formare in cadrul proiectului si detin deja un certificat de Competente antreprenoriale
3 Afacerea sa fie de tip nonagricol sis a aiba sediul si punctele de lucru situate în mediul urban, in Regiunea de Vest
4 Planul de afaceri nu a mai fost finantat din alte surse provenite din Fondul Social European (pentru evitarea dublei finantari)
5 Sa  indeplineasca normele privind integritatea profesionala si etica
– nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;
– nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
– nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
– nu furnizează informatii false.
6 Noua afacere finantata prin schema de minimis va angaja minimum 2 persoane
7 Va fi asigurata functionarea noii întreprinderii sprijinite prin schema de minimis minimum 12 luni, pe perioada implementării proiectului si minimum 6 luni pe perioada de sustenabilitate
8 Asumarea respectarii obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului/competitiei
9 Neincadrarea in una din activitatile economice enumerate la art. 5 din Schema de ajutor de minimis asociata Programului de finantare (pescuit şi acvacultura, producțiai primara de produse agricole, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, export către ţări terţe sau către state membre, achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate)

CALENDARUL COMPETITIEI

Derularea competitiei planurilor de afaceri: 12.02.2018 – 11.11.2018
Selectarea planurilor de afaceri: 12.10.2018 – 11.12.2018
Organizarea si efectuarea unui stagiu de practica (pentru reprezentantii celor 40 de afaceri selectate): 12.11. 2018 – 11.12.2018

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Dosarul de înscriere va include următoarele documente:

  • Copie după actul de identitate al solicitantului, semnata olograf de catre solicitant pentru conformitatea cu originalul;
  • Declarație privind evitarea dublei finantari (declaratie pe propria răspundere privind nefinanțarea planului de afaceri din alte surse provenite din Fondul Social European)
  • Cazier judiciar valabil la data depunerii candidaturii, din care sa reiasa urmatoarele:(a) nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale; (b) nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
  • Declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa reiasa urmatoarele: (a) este direct responsabil de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; (b) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; (c) va respecta condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start-Up Plus”.
  • Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.10, art. 11, art.12, art.13, art.14 si art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

Dosarul de înscriere va conţine:

  • OPIS-ul documentelor;
  • 1 exemplar tipărit al tuturor documentelor solicitate (Documente de eligibilitate şi Plan de afaceri);
  • 1 CD cu toate documentele incluse în dosarul de înscriere, în forma scanată (PDF).

Dosarul complet se va depune în plic închis, care va conține toate documentele solicitate si se va depune (personal sau prin servicii postale/curierat), pana la termenul limita anuntat, la sediul  administratorului schemei de minimis: str. 1 Decembrie, nr. 69, Timișoara, jud. Timiș.

Plicul va avea inscripţionate următoarele:
Numele şi prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
Textul: ,,Dosar înscriere Concurs de evaluare a planurilor de afaceri – Competitia Antreprenor de IMMpact in Regiunea de Vest ‘’

ELEMENTE EVALUATE

Elemente specifice evaluate in etapa de evaluare a planurilor de afaceri:

1. Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);

2. Analiza SWOT a afacerii

3. Schema organizatorică și politica de resurse umane

4. Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii

5. Originalitatea afacerii/inovaţie (grad mare de diferenţiere pe piaţă)/ afacerea oferă o abordare nouă /imbunătăţită

6. Analiza pieței de desfacere și a concurenței

7. Strategia de marketing

8. Strategia de comercializare

9. Obiective financiare pentru următorii 3 ani şi reflectarea corectă a acestora în bugetul previzionat pe următorii 3 ani

10. Costurile şi veniturile sunt estimate corect

11. Costurile sunt corelate cu necesităţile firmei

12. Potential de sustinere si crestere a pietei

13. Contribuția la Temele secundare vizate de POCU 2014-2020 (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; Inovare sociala; Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor.)

14. Contributia la Politicile orizontale (Dezvoltare durabilă; Egalitatea de șanse și non-discriminarea; Promovarea egalității între femei și bărbați)