Informari/clarificari AM POCU privind schema de ajutor de minimis “România Start-up Plus”
AICI si AICI

LISTA FINALA REZULTATE CONCURS DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI – 10.12.2018
Documentul poate fi vizualizat si descarcat AICI

LISTA REZULTATE CONCURS DE EVALUARE A PLANURILOR DE AFACERI – 28.11.2018
Documentul poate fi vizualizat si descarcat AICI

 

CALENDARUL COMPETITIEI – varianta actualizata la 16.11.2018

Concursul s-a desfasurat cu depunere continua a candidaturilor (dosarelor de inscriere), de la data lansarii acestuia pana la termenul limita de 31.10.2018, ora 12.00.

Sesiuni de informare si promovare competitie 12.01.2018 – 31.10.2018
Perioada de depunere a candidaturilor 12.02.2018 – 31.10.2018
Perioada de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor 01.11.2018 – 10.12.2018
Evaluarea planurilor de afaceri 01.11. 2018 – 27.11.2018
Anuntarea castigatorilor 28.11. 2018
Depunere contestatii  04.12.2018 (pana la ora 12.00)
Anuntarea listei finale a castigatorilor 10.12. 2018
Perioada efectuare stagii de practica 10.12.2018 – 11.01.2019
Alocarea candidatilor in companii cu domenii de activitate similare 10.12.2018 – 11.01.2019
Alocarea mentorilor de practica. 10.12.2018 – 11.01.2019
Efectuarea stagiilor de practica 10.12.2018 – 11.01.2019
Raportarea activitatii aferente stagiilor de practica. 03.01.2019 – 11.01.2019

DESPRE COMPETITIA PLANURILOR DE AFACERI

Metodologia competitiei  AICI.

Anexele la Metodologie, in format editabil, pot fi solicitate pe email-ul antreprenoriat@immpact-vest.ro sau la sediul proiectului la adresa Str. 1 Decembrie, nr. 69, Timisoara.

Proiectul sprijina concret persoanele care privesc antreprenoriatul ca o alegere oportuna de dezvoltare a carierei profesionale, pe langa formarea de competente antreprenoriale si oferirea de servicii de consiliere/suport pentru dezvoltarea de noi afaceri fiind prevazuta si componenta de finantare.

Proiectul va sustine infiintarea de 40 de noi intreprinderi cu profil nonagricol in mediul urban. In acest sens, va fi organizata  o competititie in cadrul careia vor fi selectate 40 de planuri de afaceri care au cel mai mare potențial, inovativitate, dovedesc impact la nivelul pieței naționale/europene şi sunt sustenabile.

Cele mai competitive 40 de planuri de afaceri vor primi suport financiar in direcția dezvoltării acestora conform planului de afacere înscris în competiție, constând în 40 de subventii în valoare totală de 1.600.000 euro, fiecare dintre acestea fiind în valoare de 40.000 de euro. 

ELIGIBILITATEA CANDIDATURILOR (CONDITII DE ACCES)

Persoana care participa cu un plan de afaceri in cadrul Competitiei planurilor de afaceri va avea in vedere indeplinirea urmatoarelor conditii:

1 Sa aiba domiciliul sau resedinta in Regiunea de Vest (mediul urban sau rural in unul dintre judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis)
2 Sa detina un certificat privind dezvoltarea competentelor antreprenoriale obtinut in cadrul proiectului sau in afara proiectului.
3 Se incadreaza in categoria de grup tinta eligibil, cu indeplinirea tuturor specificatiilor detaliate in sectiunea III.1 Profilul grupului tinta.
4 Afacerea sa fie de tip nonagricol si sa aiba sediul si punctele de lucru situate în mediul urban, in Regiunea de Vest
5 Planul de afaceri nu a mai fost finantat din alte surse provenite din Fondul Social European (pentru evitarea dublei finantari)
6 Planul de afaceri nu are un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat cu alte planuri de afaceri depuse in cadrul competitiei. In cazul in care se identifica doua sau mai multe planuri de afaceri identice pe cele trei aspecte detaliate mai sus, formulare ideilor fiind de tipul “copy – paste”/plagiat, atunci planurile de afaceri care se afla in aceasta situatie vor fi eliminate.
7 Sa  indeplineasca normele privind integritatea profesionala si etica
– nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;
– nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
– nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
– nu furnizează informatii false.
8 Sa respecte conditiile prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii specifice ”Romania Start-Up Plus”, respectiv:
a) angajarea a minimum 2 persoane in cadrul afacerii finantate prin schema de minimis;
b) asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioada de minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului aferent contractului de finantare;
c) asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, in care beneficiarul sa asigure continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de munca;
d) respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului.
9 Neincadrarea in una din activitatile economice enumerate la art. 5 din Schema de ajutor de minimis asociata Programului de finantare (pescuit şi acvacultura, producțiai primara de produse agricole, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, export către ţări terţe sau către state membre, achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele importate)
10 Bugetul solicitat aferent ajutorului de minimis pentru implementarea planului de afaceri depus in cadrul competitiei este in suma de 40.000 euro (178.340 lei, la cursul de schimb Inforeuro aferent lunii august 2016 de 4,4585 lei/euro) si prevede ca:
– toata valoarea aferenta ajutorului de minimis sa fie cheltuita/justificata în cadrul primelor 12 luni de funcționare;
– venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale (transa 1 = 75% din total ajutor de minimis) sa fie realizate din activitatea curentă în cadrul celor 12 luni aferente etapei de functionare a afacerii nou infiintate.


PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Dosarul de înscriere va include următoarele documente:

 • OPIS (centralizarea tuturor documentelor dosarului de candidatura)
 • Anexa 1 – Declaratie privind calitatea de asociat a solicitantului, intr-o alta întreprindere existenta si acordul cu prevederile si regulile stabilite prin metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, datata si semnata
 • Copie dupa actul de identitate al solicitantului, semnata olograf de catre solicitant pentru conformitatea cu originalul;
 • Anexa 2 – Declaratie privind evitarea dublei finantari (declaratie pe propria raspundere privind nefinantarea planului de afaceri din alte surse provenite din Fondul Social European), datata si semnata
 • Cazier judiciar valabil la data depunerii candidaturii, din care sa reiasa urmatoarele: (a) nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, din motive profesionale sau etic-profesionale; (b) nu a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
 • Anexa 3 – Formular 1 – Declaratie pe propria raspundere a solicitantului din care sa reiasa urmatoarele
  • este direct responsabil de pregatirea si implementarea planului de afaceri si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
  • nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost integral recuperata, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
  • va respecta conditiile prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii specifice ”Romania Start-Up Plus”,
 • Anexa 4 – Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.10, art. 11, art.12, art.13, art.14 si art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Anexa 5 – Declaratie pe propria raspundere privind datele cu caracter personal si dreptul de autor
 • Anexa  6 – Plan de afaceri (semnat pe fiecare pagina de catre solicitant), cu anexele aferente acestuia (Document din care reiese statutul pe piata muncii, buget, organigrama, studiu de piata, oferte de pret etc.)

Dosarul de înscriere va conţine:

 • OPIS-ul documentelor;
 • 1 exemplar tipărit al tuturor documentelor solicitate (Documente de eligibilitate şi Plan de afaceri);
 • 1 CD cu toate documentele incluse în dosarul de înscriere, în forma scanată (PDF).

Dosarul complet se va depune în plic închis, care va conține toate documentele solicitate si se va depune (personal sau prin servicii postale/curierat), pana la termenul limita anuntat, la sediul  administratorului schemei de minimis: str. 1 Decembrie, nr. 69, Timișoara, jud. Timiș.

Plicul va avea inscripţionate următoarele:
Numele şi prenumele solicitantului
Adresa solicitantului
Textul: ,,Dosar înscriere Concurs de evaluare a planurilor de afaceri – Competitia Antreprenor de IMMpact in Regiunea de Vest ‘’

ELEMENTE EVALUATE

Elemente specifice evaluate in etapa de evaluare a planurilor de afaceri:

1. Descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
2. Analiza SWOT a afacerii
3. Schema organizatorică și politica de resurse umane
4. Descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii
5. Originalitatea afacerii/inovaţie (grad mare de diferenţiere pe piaţă)/ afacerea oferă o abordare nouă /imbunătăţită
6. Analiza pieței de desfacere și a concurenței
7. Strategia de marketing
8. Strategia de comercializare
9. Obiective financiare pentru următorii 3 ani şi reflectarea corectă a acestora în bugetul previzionat pe următorii 3 ani
10. Costurile şi veniturile sunt estimate corect
11. Costurile sunt corelate cu necesităţile firmei
12. Potential de sustinere si crestere a pietei
13. Contribuția la Temele secundare vizate de POCU 2014-2020 (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; Inovare sociala; Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor.)
14. Contributia la Politicile orizontale (Dezvoltare durabilă; Egalitatea de șanse și non-discriminarea; Promovarea egalității între femei și bărbați)